Bize Ulaşın Phone+90 216 453 00 21

GİRİŞİM SERMAYESİ,
GELECEĞİN TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNE
VERGİ AVANTAJINDAN YARALANARAK YATIRIM YAPMANIZI SAĞLAR.

Inveo Portföy olarak farklı iş ortaklarıyla gerçekleştirdiğimiz çeşitli niteliklerdeki deneyimlerimizle ve Hazine Bakanlığı’ndan yatırım almaya hak kazanan iki GSYF’ndan birinin de kurucusu olma sıfatıyla, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu projelerinizde yanınızda yer alıyoruz.

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU TECRÜBESİ İLE
INVEO PORTFÖY YANINIZDA

Girişim Sermayesi Nedir?
Girişim sermayesi, fon fazlasına sahip yatırımcıların, gelişme potansiyeli yüksek olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin faaliyete geçmesi ve büyüme hedeflerine ulaşmaları için yaptıkları uzun vadeli bir yatırımdır.

Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Nedir?
Tasarruf sahiplerinden fon katılma payı karşılığında toplanan para ya da diğer varlıklarla, tasarruf sahipleri hesabına, inançlı mülkiyet esaslarına göre girişim sermayesi yatırımları ve mevzuatın izin verdiği diğer finansal varlık ve işlemlerden oluşan portföyü işletmek amacıyla Kuruldan faaliyet izni alan portföy yönetim şirketleri ve girişim sermayesi portföy yönetim şirketleri tarafından bir içtüzük ile süreli olarak kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlığıdır.

Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Nedir?
Kayıtlı sermayeli olarak kurulan ve çıkarılmış sermayelerini esas olarak girişim sermayesi yatırımlarına yönelten ortaklıklardır.

Hangi Aşamalarda Girişim Sermayesi Yatırımı Yapılır?

 • Araştırma
  İlk devrede ürün/hizmetin yalnızca bir fikir olduğu aşamada, bunun gerçekleştirilmesine ilişkin maliyetler finanse edilir.
 • Ürün Geliştirme ve Pazara Giriş
  Ticari değeri olan ürünün üretim ve satışa başlangıcı için gerekli fon gereksinimi için finansman sağlanır.
 • Gelişme ve Büyüme
  Pazar girmiş olan firmaların büyümelerini sağlamak amacıyla finansman desteği söz konusudur.
 • Kurtarma
  Pazarda faaliyette olan fakat zarardaki firmalara ek finansman sağlanarak kurtarılmasıdır.

Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Avantajları Nelerdir?

 • Şeffaf Yatırım
  GSYF, bağımsız denetime tabi olmaları ve yasal olarak bir portföy saklayıcısı ile çalışmak zorunda olmaları sebebiyle güvenilir ve şeffaf yatırım imkânı sunar.
 • Esnek Yapı
  Kurucu PYŞ ve yatırımcılar, fonu mevzuat ve SPK düzenlemelerinde öngörülen sınırlamalar dışında herhangi bir sınırlamaya tabi olmadan tasarlayabilirler. TTK’da öngörülen sınırlamalarına tabi olmadığı için yatırım yapmak ve yatırımdan çıkmak kolaydır.
 • Vergi Avantajları
  Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) 5/1-d bendine göre ise Türkiye’de kurulu girişim sermayesi yatırım fonları ve ortaklıklarının kazançları kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. Ayrıca yatırımcılar da belli vergi muafiyetlerinden ve vergi indirimlerinden faydalanır.

Girişim Sermayesi Yatırımı

Girişim sermayesi yatırımı stratejik bir karar olup, bu yatırım kişi veya şirket tarafından yapılabilir.
Girişim sermayesi yatırımı aynı zamanda ülkenin de gelişimi ile yakından ilgili olması nedeniyle, 2012 yılında 6322 sayılı Kanun ile gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı içerisinde olan girişimci şirketlere kaynak tahsisinde vergi avantajı getirilmiştir.
Bireysel ve kurumsal vergi mükelleflerine (Türkiye’de yerleşik olmayan daimi işyeri sahibi kurumlar vergisi mükellefleri, yıllık kurumlar vergisine tabi kazançlarının veya ilgili dönemin gelir vergisi matrahının %10’una ve sermayelerinin %20’sine kadar, Türk GSYF’lerine yatırım yapmak amacı ile Girişim Sermayesi Fonu ayırmasına izin verilmiştir.

Girişim Sermayesi Yatırımı İçin Nasıl Fonu Ayrılır?

GSYF için ayrılan tutarlar kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirim konusu yapılabilmektedir. İndirim tutarının tespitinde, beyan edilen gelir olarak ticari bilanço kâr veya zararına kanunen kabul edilmeyen giderler eklenmek ve geçmiş yıl zararları ile varsa tüm indirim ve istisnalar düşülmek suretiyle bulunan tutar hesaba dahil edilir.

 • Fonun ayrıldığı yıl sonuna kadar GSYF’lerine yatırım yapılması gerekmektedir.
 • Bu yatırımların elden çıkarılması halinde 6 ay içinde yine aynı mahiyetteki GSYF’lerine yeniden yatırım yapılmalıdır.
 • Bu fonlar çekilemez, ortaklara dağıtılamaz, iade edilemez ve bunlar gibi amacı dışında herhangi bir suretle kullanılamaz.
 • Ayrıca, fon katılma paylarının elden çıkarılması durumunda, bu tutarın, ilgili payların çıkarılmasını izleyen 6 ay içinde fona tekrar iade edilmesi gerekmektedir.
 • Aksi halde başlangıçta sağlanan vergi teşviki, şartların kaybedildiği dönemde Maliye’ye geri ödenecektir. Bu durumda vergi ertelemesi imkânı söz konusu olmaktadır.​​
  Girişim sermayesi yatırımı için fon ayrılması ile ilgili örnek hesaplamaya ulaşmak için tıklayınız.

YATIRIMLARINIZI İKİ YIL GİRİŞİM SERMAYESİ İLE YAPARAK
%0 STOPAJDAN YARARLANIN !!!

GSYF Yatırımcılarının Vergilendirilmesi

Girişimciliğin teşvik edilmesi amacıyla; 2012 yılında 6322 sayılı Kanun ile gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı içerisinde olan girişimci şirketlere kaynak tahsisinde vergi avantajı getirilmiştir.
01.10.2021 tarihli ve 31615 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na istinaden 31.12.2021'e kadar uzatılan «geçici» olarak sıfır stopaj uygulaması GSYF’nu da bu dönemler içinde alınmak koşuluyla kapsamaktadır.
Girişim sermayesi yatırımı, yatırım tutarının kurumlar vergisi oranı (%25) kadar vergi avantajı elde etmektedir.
Girişim sermayesi yatırımının sağladığı vergi antajı ile ilgili örnek hesaplamaya ulaşmak için tıklayınız.
04.09.2021 tarih ve 31588 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4454 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yatırım fonlarından elde edilen kazançlar için Geçici Madde 3 ile “geçici” olarak getirilen %0 stopaj uygulaması iki yıldan uzun süre tutulan girişim sermayesi yatırım fonlarından elde edilen kazançlarda kalıcı hale getirilmiştir. Yatırım süresinin iki yıldan kısa tutulması halinde %10 stopaja tabi olacaktır.


Tablo genel uygulama esaslarına ilişkindir.

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARININ KAR PAYI GELİRLERİ DE VERGİDEN İSTİSNA

Kurumsal GSYF Yatırımcılarına Özel Vergi İndirimi

GSYF için ayrılan tutarlar kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirim konusu yapılabilmektedir. İndirim tutarının tespitinde, beyan edilen gelir olarak ticari bilanço kâr veya zararına kanunen kabul edilmeyen giderler eklenmek ve geçmiş yıl zararları ile varsa tüm indirim ve istisnalar düşülmek suretiyle bulunan tutar hesaba dahil edilir.

 • Fonun ayrıldığı yıl sonuna kadar GSYF ve GSYO’larına yatırım yapılması gerekmektedir.
 • Bu yatırımların elden çıkarılması halinde 6 ay içinde yine aynı mahiyetteki GSYF ve GSYO’larına yeniden yatırım yapılmalıdır.
 • Bu fonlar çekilemez, ortaklara dağıtılamaz, iade edilemez ve bunlar gibi amacı dışında herhangi bir suretle kullanılamaz.
 • Ayrıca, fon katılma paylarının elden çıkarılması durumunda, bu tutarın, ilgili payların çıkarılmasını izleyen 6 ay içinde fona tekrar iade edilmesi gerekmektedir.
 • Aksi halde başlangıçta sağlanan vergi teşviki, şartların kaybedildiği dönemde Maliye’ye geri ödenecektir. Bu durumda vergi ertelemesi imkânı söz konusu olmaktadır.

Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kuruluş süreci hakkında bilgi almak için tıklayınız.

GÜCÜMÜZÜ DENEYİMİMİZDEN ALIYORUZ.