+90 0212 987 20 01 www.inveoportfoy.com [email protected]

Fon Portföyü

GSYF ile Vergi Avantajlı Yatırım

Girişim sermayesi geleceğin teknoloji şirketlerine vergi avantajından yararlanarak yatırım yapmamızı sağlar.

Inveo Portföy olarak farklı iş ortaklarıyla gerçekleştirdiğimiz çeşitli niteliklerdeki deneyimlerimizle ve Hazine Bakanlığı’ndan yatırım almaya hak kazanan iki GSYF’ndan birinin de kurucusu olma sıfatıyla, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu projelerinizde yanınızda yer alıyoruz.

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU TECRÜBESİ İLE
INVEO PORTFÖY YANINIZDA

Girişim Sermayesi Nedir?

Girişim sermayesi, fon fazlasına sahip yatırımcıların, gelişme potansiyeli yüksek olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin faaliyete geçmesi ve büyüme hedeflerine ulaşmaları için yaptıkları uzun vadeli bir yatırımdır.

Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Nedir?

Tasarruf sahiplerinden fon katılma payı karşılığında toplanan para ya da diğer varlıklarla, tasarruf sahipleri hesabına, inançlı mülkiyet esaslarına göre girişim sermayesi yatırımları ve mevzuatın izin verdiği diğer finansal varlık ve işlemlerden oluşan portföyü işletmek amacıyla Kuruldan faaliyet izni alan portföy yönetim şirketleri ve girişim sermayesi portföy yönetim şirketleri tarafından bir içtüzük ile süreli olarak kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlığıdır.

Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Nedir?
Kayıtlı sermayeli olarak kurulan ve çıkarılmış sermayelerini esas olarak girişim sermayesi yatırımlarına yönelten ortaklıklardır.

Hangi Aşamalarda Girişim Sermayesi Yatırımı Yapılır?

 • Araştırma
  İlk devrede ürün/hizmetin yalnızca bir fikir olduğu aşamada, bunun gerçekleştirilmesine ilişkin maliyetler finanse edilir.
 • Ürün Geliştirme ve Pazara Giriş
  Ticari değeri olan ürünün üretim ve satışa başlangıcı için gerekli fon gereksinimi için finansman sağlanır.
 • Gelişme ve Büyüme
  Pazar girmiş olan firmaların büyümelerini sağlamak amacıyla finansman desteği söz konusudur.
 • Kurtarma
  Pazarda faaliyette olan fakat zarardaki firmalara ek finansman sağlanarak kurtarılmasıdır.

Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Avantajları Nelerdir?

 • Şeffaf Yatırım
  GSYF, bağımsız denetime tabi olmaları ve yasal olarak bir portföy saklayıcısı ile çalışmak zorunda olmaları sebebiyle güvenilir ve şeffaf yatırım imkânı sunar.
 • Esnek Yapı
  Kurucu PYŞ ve yatırımcılar, fonu mevzuat ve SPK düzenlemelerinde öngörülen sınırlamalar dışında herhangi bir sınırlamaya tabi olmadan tasarlayabilirler. TTK’da öngörülen sınırlamalarına tabi olmadığı için yatırım yapmak ve yatırımdan çıkmak kolaydır.
 • Vergi Avantajları
  Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) 5/1-d bendine göre ise Türkiye’de kurulu girişim sermayesi yatırım fonları ve ortaklıklarının kazançları kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. Ayrıca yatırımcılar da belli vergi muafiyetlerinden ve vergi indirimlerinden faydalanır.

Girişim Sermayesi Yatırımı

Girişim sermayesi yatırımı stratejik bir karar olup, bu yatırım kişi veya şirket tarafından yapılabilir.
Girişim sermayesi yatırımı aynı zamanda ülkenin de gelişimi ile yakından ilgili olması nedeniyle, 2012 yılında 6322 sayılı Kanun ile gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı içerisinde olan girişimci şirketlere kaynak tahsisinde vergi avantajı getirilmiştir.
Bireysel ve kurumsal vergi mükelleflerine (Türkiye’de yerleşik olmayan daimi işyeri sahibi kurumlar vergisi mükellefleri, yıllık kurumlar vergisine tabi kazançlarının veya ilgili dönemin gelir vergisi matrahının %10’una ve sermayelerinin %20’sine kadar, Türk GSYF’lerine yatırım yapmak amacı ile Girişim Sermayesi Fonu ayırmasına izin verilmiştir.

Girişim Sermayesi Yatırımı İçin Nasıl Fon Ayrılır?

GSYF için ayrılan tutarlar kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirim konusu yapılabilmektedir. İndirim tutarının tespitinde, beyan edilen gelir olarak ticari bilanço kâr veya zararına kanunen kabul edilmeyen giderler eklenmek ve geçmiş yıl zararları ile varsa tüm indirim ve istisnalar düşülmek suretiyle bulunan tutar hesaba dahil edilir.

 • Fonun ayrıldığı yıl sonuna kadar GSYF’lerine yatırım yapılması gerekmektedir.
 • Bu yatırımların elden çıkarılması halinde 6 ay içinde yine aynı mahiyetteki GSYF’lerine yeniden yatırım yapılmalıdır.
 • Bu fonlar çekilemez, ortaklara dağıtılamaz, iade edilemez ve bunlar gibi amacı dışında herhangi bir suretle kullanılamaz.
 • Ayrıca, fon katılma paylarının elden çıkarılması durumunda, bu tutarın, ilgili payların çıkarılmasını izleyen 6 ay içinde fona tekrar iade edilmesi gerekmektedir.
 • Aksi halde başlangıçta sağlanan vergi teşviki, şartların kaybedildiği dönemde Maliye’ye geri ödenecektir. Bu durumda vergi ertelemesi imkânı söz konusu olmaktadır.​​
  Girişim sermayesi yatırımı için fon ayrılması ile ilgili örnek hesaplamaya ulaşmak için tıklayınız.

YATIRIMLARINIZI İKİ YIL GİRİŞİM SERMAYESİ İLE YAPARAK
%0 STOPAJDAN YARARLANIN 

GSYF Yatırımcılarının Vergilendirilmesi

Girişimciliğin teşvik edilmesi amacıyla; 2012 yılında 6322 sayılı Kanun ile gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı içerisinde olan girişimci şirketlere kaynak tahsisinde vergi avantajı getirilmiştir.
01.10.2021 tarihli ve 31615 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na istinaden 31.12.2021'e kadar uzatılan «geçici» olarak sıfır stopaj uygulaması GSYF’nu da bu dönemler içinde alınmak koşuluyla kapsamaktadır.
Girişim sermayesi yatırımı, yatırım tutarının kurumlar vergisi oranı (%25) kadar vergi avantajı elde etmektedir.
Girişim sermayesi yatırımının sağladığı vergi antajı ile ilgili örnek hesaplamaya ulaşmak için tıklayınız.
04.09.2021 tarih ve 31588 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4454 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yatırım fonlarından elde edilen kazançlar için Geçici Madde 3 ile “geçici” olarak getirilen %0 stopaj uygulaması iki yıldan uzun süre tutulan girişim sermayesi yatırım fonlarından elde edilen kazançlarda kalıcı hale getirilmiştir. Yatırım süresinin iki yıldan kısa tutulması halinde %10 stopaja tabi olacaktır.

    SATIŞ VEYA FONA İADE KAZANCI KAR PAYI GELİRİ
GERÇEK KİŞİLER TAM MÜKELLEF %10 STOPAJ
%0 STOPAJ (2 YILDAN FAZLA ELDE TUTULMASI HALİNDE)
STOPAJ NİHAİDİR. GV BEYANNAMESİ GEREKMEZ. KARIN %50'Sİ GV'DEN İSTİSNADIR. (YILLIK ÜST SINIR
YENİDEN DEĞERLEME İLE BELİRLENİR.)
YILLIK GV BEYANNAMESİ VERİLMESİ GEREKMEZ.
(EFEKTİF VERGİ %17,5)
DAR MÜKELLEF %0 STOPAJ GV BEYANNAMESİ VERİLMEZ. %0 STOPAJ GV BEYANNAMESİ VERİLMEZ. 
(MÜNFERİT BEYAN YOKTUR)
TÜZEL KİŞİLER TAM MÜKELLEF FON KATILMA BELGESİ SATILDIĞINDA
SATIŞ KAZANCI ŞİRKET KAZANCINA DAHİL EDİLİR. SERMAYE ŞİRKETLERİ %0 STOPAJ (2 YILDAN FAZLA ELDE TUTULMASI HALİNDE) 
KV TABİDİR. FON DEĞER ARTIŞININ YANSIMASI MATRAHA DAHİL EDİLMEZ. KATILMA BELGESİ ALIŞ BEDELİ İLE DEĞERLENİR. İŞTİRAK KAZANCI KAPSAMINDADIR. KV'NDEN İSTİSNADIR.
DAR MÜKELLEF %0 STOPAJ KV BEYANNAMESİ VERİLMEZ. ÖZEL BEYAN YOKTUR. %0 STOPAJ KV BEYANNAMESİ VERİLMEZ. ÖZEL BEYAN YOKTUR.
BES ŞİRKETLERİ VE EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI %0 STOPAJ KV YOKTUR. %0 STOPAJ KV YOKTUR.
VAKIF, SANDIK, DERNEK, SENDİKA, ÜNİVERSİTE VB %10 STOPAJ KV'YE TABİ DEĞİLDİR. BEYANNAME YOKTUR..  %0 STOPAJ KV'YE TABİ DEĞİLDİR. BEYANNAME YOKTUR.. 
YABANCI BANKA VE FİNANS KURULUŞLARI %0 STOPAJ KV BEYANNAMESİ VERİLMEZ. ÖZEL BEYAN YOKTUR. %0 STOPAJ KV BEYANNAMESİ VERİLMEZ. ÖZEL BEYAN YOKTUR.

Tablo genel uygulama esaslarına ilişkindir.

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMLARININ
KAR PAYI GELİRLERİ DE VERGİDEN İSTİSNA

Kurumsal GSYF Yatırımcılarına Özel Vergi İndirimi

GSYF için ayrılan tutarlar kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirim konusu yapılabilmektedir. İndirim tutarının tespitinde, beyan edilen gelir olarak ticari bilanço kâr veya zararına kanunen kabul edilmeyen giderler eklenmek ve geçmiş yıl zararları ile varsa tüm indirim ve istisnalar düşülmek suretiyle bulunan tutar hesaba dahil edilir.

 • Fonun ayrıldığı yıl sonuna kadar GSYF ve GSYO’larına yatırım yapılması gerekmektedir.
 • Bu yatırımların elden çıkarılması halinde 6 ay içinde yine aynı mahiyetteki GSYF ve GSYO’larına yeniden yatırım yapılmalıdır.
 • Bu fonlar çekilemez, ortaklara dağıtılamaz, iade edilemez ve bunlar gibi amacı dışında herhangi bir suretle kullanılamaz.
 • Ayrıca, fon katılma paylarının elden çıkarılması durumunda, bu tutarın, ilgili payların çıkarılmasını izleyen 6 ay içinde fona tekrar iade edilmesi gerekmektedir.
 • Aksi halde başlangıçta sağlanan vergi teşviki, şartların kaybedildiği dönemde Maliye’ye geri ödenecektir. Bu durumda vergi ertelemesi imkânı söz konusu olmaktadır.

Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kuruluş süreci hakkında bilgi almak için tıklayınız.

GSYF FONLARI

Fon'un yatırım stratejisi : Genel olarak bilişim teknolojileri, bilgi ve iletişim teknolojileri, ulaşım, finans, bilgi teknolojileri, mobil teknolojiler gibi alanlarda faaliyet gösteren girişim şirketlerine yatırım yapmayı amaçlamaktadır. Fonun yatırım yapmayı hedeflediği ana sektörler, yazılıma dayalı hizmet sektörü, finans teknolojileri (fintek – fintech), oyun, hizmet olarak mobilite (mobility as a service – MaaS), hizmet olarak yazılım (software as a service – SaaS), sağlık, e-ticaret, eğitim ve donanım geliştirme sektörleridir. Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilecektir.

 

Fonun Süresi 7 yıl
İhraç Tarihi 31.03.2022
Tasfiye Tarihi 31.03.2029
FON İLE İLGİLİ DOKÜMANLAR :

Fon’un yatırım stratejisi : Finansal teknoloji (Fintech) şirketleri ile bu şirketlere ürün veya hizmet sağlayan teknoloji ve inovasyon şirketlerine başlangıç, gelişim ve ileri aşamalarında yatırım yapmak ve şirketin gelişim veya ileri aşamalarında satış, birleşme, halka arz gibi yöntemlerle yatırımı sonlandırmaktır. Fon ayrıca, portföy çeşitlendirmesi amacıyla yukarıda belirtilenlerin dışında diğer sektörlerdeki teknoloji ve inovasyon şirketlerine de yatırım yapabilir.

 

Fonun Süresi 15 yıl
İhraç Tarihi 21.04.2022
Tasfiye Tarihi 21.04.2037
FON İLE İLGİLİ DOKÜMANLAR :

Fon'un yatırım stratejisi: Genel olarak oyun ve/veya e-spor (e-sports) alanlarında teknoloji tabanlı veya teknoloji üreten, bilgi ve iletişim teknolojileri, ulaşım, finans, bilgi teknolojileri, mobil teknolojiler, yapay zekâ, büyük veri, yenilikçi medya gibi alanlarda faaliyet gösteren girişim şirketlerine yatırım yapmayı amaçlamaktadır. Fonun yatırım yapmayı hedeflediği ana sektörler bilişim, teknoloji, uzay teknolojileri ve perakende ile hizmet sektörleridir. Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilecektir.

 

Fonun Süresi 10 yıl
İhraç Tarihi 27.08.2021
Tasfiye Tarihi 27.08.2031
FON İLE İLGİLİ DOKÜMANLAR :

Fon’un yatırım stratejisi : Finansal teknoloji (Fintech) şirketleri ile bu şirketlere ürün veya hizmet sağlayan teknoloji ve inovasyon şirketlerine başlangıç, gelişim ve ileri aşamalarında yatırım yapmak ve şirketin gelişim veya ileri aşamalarında satış, birleşme, halka arz gibi yöntemlerle yatırımı sonlandırmaktır. Fon ayrıca, portföy çeşitlendirmesi amacıyla yukarıda belirtilenlerin dışında diğer sektörlerdeki teknoloji ve inovasyon şirketlerine de yatırım yapabilir.

 

Fonun Süresi 15 yıl
İhraç Tarihi 29.12.2022
Tasfiye Tarihi 29.12.2037
FON İLE İLGİLİ DOKÜMANLAR :

Fon’un yatırım stratejisi: Finansal teknoloji (Fintech) şirketleri ile bu şirketlere ürün veya hizmet sağlayan teknoloji ve inovasyon şirketlerine başlangıç, gelişim ve ileri aşamalarında yatırım yapmak ve şirketin gelişim veya ileri aşamalarında satış, birleşme, halka arz gibi yöntemlerle yatırımı sonlandırmaktır. Fon, yukarıda kapsamına yer verilen kuluçka dönemine ulaşmış fakat henüz müşterisi ile büyük çapta buluşamayan girişim şirketlerinin kuruluş ve işleyişine tecrübe aktarımı ve finansal yatırım yolu ile ortak olmayı hedeflemektedir. Fon ayrıca, portföy çeşitlendirmesi amacıyla yukarıda belirtilenlerin dışında diğer sektörlerdeki teknoloji ve inovasyon şirketlerine de yatırım yapabilir.

 

Fonun Süresi 15 yıl

Fon'un yatırım stratejisi: Fon, büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısının kuvvetlendirilmesiyle çok daha başarılı sonuçlar elde edebilecek anonim ve limited şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı hedeflemektedir. Fon ayrıca girişim şirketlerinin veya diğer girişim sermayesi fonlarının ihraç ettiği borçlanma araçlarına da yatırım yapabilir.

 

Fonun Süresi 7 yıl
İhraç Tarihi 30.03.2021
Tasfiye Tarihi 26.03.2028

Fon'un yatırım stratejisi: Fon, büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısının kuvvetlendirilmesiyle çok daha başarılı sonuçlar elde edebilecek anonim ve limited şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı hedeflemektedir. Fon ayrıca girişim şirketlerinin veya diğer girişim sermayesi fonlarının ihraç ettiği borçlanma araçlarına da yatırım yapabilir.

 

Fonun Süresi 15 yıl
İhraç Tarihi 28.12.2022
Tasfiye Tarihi 28.12.2037
FON İLE İLGİLİ DOKÜMANLAR :

Fon'un yatırım stratejisi; Polat Holding’in bilgi birikiminin olduğu ve faaliyet gösterdiği yenilenebilir enerji, gayrimenkul, madencilik, turizm, inşaat başta olmak üzere e-ticaret, yazılım, teknoloji, finansal teknoloji (fintech), enerji depolama, sürdürülebilir ürünler, metaverse, blokchain gibi alanlarla sınırlı olmaksızın ülkemiz ve toplumumuz için değer yaratan çevreye duyarlı, sürdürülebilirlik odaklı tüm projelere yatırım yapmayı hedeflemektedir. Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilecektir. Fon’un yatırım stratejisi, kuluçka dönemine ulaşmış fakat henüz müşterisi ile büyük çapta bulaşamayan girişim şirketlerinin kuruluş ve işleyişine tecrübe aktarımı ve finansal yatırım yolu ile ortak olmayı hedeflemektedir. Girişim sermayesi finansmanı alarak hızlı büyüme potansiyeli olan şirketlere yatırım yapılması hedeflenmektedir. Ayrıca Fon girişim şirketlerine yatırım yapan başka fonlara, ilgili mevzuat çerçevesinde kurulu kitle fonlaması araçlarına yatırım yapabilir. Fon, yatırımlardan kaynaklanan riskin yatırıma yönlendirilen anapara miktarı ile sınırlı olması kaydıyla sadece Tebliğ’de tanımlanan girişim şirketlerine sermaye yatırımı yapmak üzere yurtdışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara da doğrudan yatırım yapabilir. Fon’un yapacağı girişim sermayesi yatırımları ile ilgili gerek giriş, gerekse çıkış kararları Yatırım Komitesince verilir.

 

Fonun Süresi 10 yıl
İhraç Tarihi 12.12.2022
Tasfiye Tarihi 12.12.2032
FON İLE İLGİLİ DOKÜMANLAR :

Fon’un yatırım stratejisi : Finansal teknoloji (Fintech) şirketleri ile bu şirketlere ürün veya hizmet sağlayan teknoloji ve inovasyon şirketlerine başlangıç, gelişim ve ileri aşamalarında yatırım yapmak ve şirketin gelişim veya ileri aşamalarında satış, birleşme, halka arz gibi yöntemlerle yatırımı sonlandırmaktır.

 

Fonun Süresi 10 yıl
İhraç Tarihi 23.12.2022
Tasfiye Tarihi 23.12.2032
FON İLE İLGİLİ DOKÜMANLAR :
alt